Üretim,Dağıtım,Tüketim

Üretim,Dağıtım,Tüketim


1.
Dağıtım, üretim ve tüketimi nasıl etkiler? Açıklayınız.

Üretim, tüketime olan talep ile değişim göstermektedir. Üretim ile tüketim arasındaki köprüyü dağıtım kurar. Dağıtımdaki teknolojik gelişmeler, üretimi ve tüketimi karşılıklı olarak etkiler.

2. Doğal kaynak ve ekonomi arasında nasıl bir ilişki vardır?

Doğal kaynaklar, ülkelerin ekonomik gelişimlerini belirlemede önemli bir faktördür. Ekonomiyi oluşturan faktörler; tarım, sanayi ve hizmet sektörlerdir. Bu sektörler, doğal kaynaklara bağlı olarak kurulur ve gelişir. Dolayısıyla ülke ekonomileri ile doğal kaynaklar arasında sıkı bir ilişki vardır.

3. Medyanın bir ürünü tüketicilere sunmasındaki etkisini söyleyiniz.

Medya sayesinde bir ürün geniş kitlelere tanıtıldığı için, tüketimi hızla artar. 

4. Üretim, tüketim ve dağıtım arasındaki ilişkiyi bir örnekle açıklayınız.

Tarımsal faaliyetlerle elde edilen pamuk,dokuma fabrikalarında işlenip kumaş olduktan sonra ulaşım araçları ile konfeksiyon atölyelerine ulaştırılır. Buralarda elbise olduktan sonra tekrar ulaşım araçları ile tüketicilere ulaştırılır.

5. İklimin üretim, dağıtım ve tüketim üzerindeki etkisini örnekle açıklayınız.

Soğuk iklim bölgelerinde sanayi tesislerinin ısıtılması ek maliyet getirdiğinden bu bölgelerde sanayi tesislerinin sayısı azdır. Ulaşımda meydana gelen aksamalar yönüyle dağıtımı, nüfusun seyrek olması yönüyle tüketimi etkiler.

6. Günümüzde İnternetin ulusal ve uluslararası ticarette nasıl bir rolü vardır?

İnternet sayesinde bir ürün daha geniş kitlelere tanıtılabilir. Bu sayede ürünün ülke içinde ve ülkeler arası dağıtımı gelişir.

7. Sanayi faaliyetlerinin gelişmesi üretim-tüketim ve dağıtımı nasıl etkilemiştir?

Sanayi faaliyetleri ile üretim artar, dağıtım sektörü gelişir. Bunlara bağlı olarak tüketim artar.

8. İstanbul ve Çanakkale Boğazlarının bir ürünün dağıtımındaki rolünü açıklayınız.

9. Ham maddeye yakınlığın bir ürünün üretimine nasıl etki ettiğini örnekle açıklayınız.

Hammaddeye yakın olma ulaşım maliyetini azaltır. Böylece üretilen ürünün piyasada rekabet gücü artar.

10. Günümüzde tüketimi arttırıcı faktörler nelerdir? Örnekler vererek açıklayınız.

Teknolojideki gelişmeler ile ihtiyaçların artması, modern pazarlama tekniklerinin gelişmesi, dağıtım sektöründeki gelişmeler ile kıtalar arasında ürünün taşınabilmesi, kitle iletişim araçlarıyla yapılan reklamların etkisi gibi faktörler günümüzde tüketimi artıran başlıca faktörlerdir.

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle tamamlayınız.

1. ...Ulaşım..... tüketimi ve dağıtımı etkileyen beşerî faaliyetlerdendir.

2. Üretim .....tüketici..... nin talebi ile artmakta ya da azalmaktadır.

3. Ekonomik faaliyetlerin temelinde yatan asıl unsur …insanların ihtiyaçları.. dır.

4. Teknik ve coğrafyanın birbirine yaptığı etkiyi araştıran bilim dalına …teknocoğrafya.. denir.

5. ...İklim...... üretimi etkileyen, ...yer şekilleri....... tüketimi etkileyen doğal faktörlerdendir.

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanına “D”, yanlış olanların yanına “Y” harfi yazınız.

1. Üretim ile tüketim arasındaki bağı dağıtım kurar. “D”

2. Üretim tüketimi etkiler ancak dağıtımda etkili değildir. “Y”

3. Üretimden tüketime kadar olan süreçte en etkili faktör iklimdir.“Y”

4. Üretimi etkileyen unsurlar bölgeler arasında değişiklikler gösterir. “D”

5. Üretim, tüketim ve dağıtım sektörleri birbiri ile etkileşim hâlindedir. “D”

6. Tarım ürünlerinin ana vatanı dışında üretilmesinin temel nedeni tüketici talebidir. “D”

Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız.

1. Aşağıdaki ürünlerden hangisinin dağıtımı diğerlerinden farklıdır?

A) Süt 

B) Araba 

C) Petrol 

D) Buğday 

E) Demir cevheri

CEVAP A

2. Bir liman gezisinde ihraç edilen ürünlerin, yakın çevresindeki çeşitli tarımsal ürünlere dayandığı görülmüştür. Bu yer ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Ulaşım faaliyetleri gelişmiştir. 

B) Halkın geçim kaynağı genelde tarım ve ticarettir.

C) Limanın hinterlandı çok geniştir. 

D) Çeşitli tarımsal üretim için iklim koşulları uygundur.

E) Tarıma dayalı sanayi faaliyetleri kısmen gelişmiştir.

CEVAP C

3. Aşağıdakilerden hangisi üretim, tüketim ve dağıtımı etkileyen doğal faktörlerden değildir?

A) Yüzey şekilleri 

B) İklim 

C) Suyun varlığı 

D) Toprak 

E) Ulaşım

CEVAP E

4. Aşağıdakilerden hangisi birinci derecede tüketimin üretimi etkilemesine verilebilecek bir örnek değildir?

A) Kahvenin ana vatanı dışında yetiştirilmesi

B) Kuş gribi nedeniyle tavuk üretiminin azalması

C) Besin sanayisinin ilk gelişen sanayi kollarından biri olması

D) Petrol şirketlerinin kendi ülkeleri dışında yatırım yapması

E) Gemilerde, tutulan balıkları muhafaza edecek soğutucuların bulunması

CEVAP E

5. Aşağıdaki maddelerden hangisi üretim, tüketim ve dağıtımı etkileyen doğal faktörlerin etkisini azaltan tedbirlerden değildir?

I. Paslanmaz çelik üretimi

II. Maden çıkarılması

III. Enerji nakil hatlarının yer altına gömülmesi

IV. Pil fabrikalarının sıcak iklim bölgelerinde yaygın olması

V. ABD' de uçak motoru ve parçaları imal eden tesislerin ülkenin kuzeydoğusunda yer alması

A) I         B) II         C) III         D) IV         E) V

CEVAP B

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !