Yerin Şekillenmesi

9. SINIF(YERİN ŞEKİLLENMESİ)  İÇ VE DIŞ KUVVETLER

AŞAĞIDAKİ İFADELERİN DOĞRU VE YANLIŞLIĞINI BELİRTİNİZ

1. Mantar kaya, buzulların etkili olduğu yerlerde oluşur. Yanlış

2. Karstik şekillerin oluşumunda sadece yer altı suları etkilidir. Yanlış

3. Kapalı havza akarsuları, deniz veya okyanuslara ulaşmaz. Doğru

4.Sert kayaçların buzullar tarafından aşındırılmasıyla hörgüç kaya meydana gelir. Doğru

5. Akarsuyun debisi yıl boyunca değişmez. Yanlış

Boşlukları doldurunuz.

1. Dağ oluşumu sırasında kıvrılma ile yüksekte kalan kısımlara ...antiklinal...alçakta kalan kısımlara ....senklinal..denir.

2. Epirojenez sonucunda denizin karaya doğru ilerlemesine ....transgresyon (deniz ilerlemesi)... denir.

3. Volkan konilerinin tepe kısmındaki çukura ...krater...denir.

4. Etki alanı en dar olan depremler ... çöküntü depremleri...dir.

5. Heyelanların akarsu vadilerini tıkamasıyla ....heyelan set gölleri....meydana gelir.

6. Akarsuyun yatağını derine aşındırabileceği en son seviye ....taban (deniz).....seviyesidir.

7. Dağ içi ovası ...eğimin ... azaldığı yerlerde meydana gelir.

8. Menderes oluşturan akarsuların ..akış hızları.... azalır.

9. Irmak adası ....eğim...in azaldığı vadi yataklarında meydana gelir.

10. Çağlayanlardan düşen suyun aşındırması ile ....dev kazanı.... meydana gelir.

11. Mağara tavanından damlayan suyun içindeki ...kalker..in mağara tabanında birikmesi ile ...dikit... oluşur.

12. Dolinlerin birleşmesiyle .....uvala... oluşur. ....Uvalalar...ın birleşmesiyle ....polye (gölova).... oluşur.

13. Buzul erimesi sonucu oluşan akarsuların taşıdığı ....moren....lerin eğimin azaldığı yerlerde birikmesiyle  .....sander düzlüğü ..... meydana gelir.

Aşağıdaki soruların doğru seçeneklerini işaretleyiniz.

1. Aşağıdakilerden hangisi iç kuvvetlerdendir?

A) Akarsular

B) Orojenez

C) Rüzgarlar

D) Buzullar

E) Dalgalar

CEVAP B

2. Büyük kara parçalarının çanaklaşma, alçalma ve yükselme hareketlerine epirojenez adı verilir.

Yukarıdaki cümleye göre epirojenezin oluşmasında aşağıdakilerden hangisi etkili değildir?

A) Deniz ilerlemesi

B) Birikme

C) Aşınma

D) Buzullaşma

E) Yan basınçlar

CEVAP A

3. Çukurova alüvyal birikintilerin ağırlığıyla yılda bir kaç mm alçalmaktadır.

Buna göre Çukurova Havzası'nda meydana gelen olaylar aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

A) Orojenez

B) Epirojenez

C) Yer kabuğunun kırılması

D) Karstik alanların çökmesi

E) Volkanizma

CEVAP B

4. Aşağıdakilerden hangisinin oluşumunda içi kuvvetler etkili değildir?

A) Horst

B) Graben

C) Göçme depremlerinin oluşması

D) Fay hatlarının oluşumunda

E) Tektonik depremlerin oluşumunda

CEVAP C

5. I. Torosların oluşumu

II. Çukurova havzasının alçalması

III. İskandinavya'nın yükselmesi

IV. Gediz havzası'nın oluşması

Yukarıdakilerden hangileri epirojenez olayına örnek olarak gösterilebilir?

A) I ve III

B) II ve IV

C) II ve III

D) I ve IV

E) III ve IV

CEVAP C

6. Aktif volkanların çevresi tehlikeli olmasına rağmen insanlar neden bu alanlara yerleşmişlerdir?

A) Yüzey şekilleri düz olduğu için

B) Sıcak oldukları için

C) Verimli tarım alanları olduğu için

D) Deprem tehlikesi az olduğu için

E) Bitki örtüsü gür olduğu için 

CEVAP C

7. Aşağıdaki yer şekillerinden hangisi kayaçların çözünmesi ile meydana gelir?

A) Hörgüç kaya

B) Tafoni

C) Sarkıt

D) Dolin

E) Tombolo

CEVAP D

8. Aşağıdakilerden hangisi akarsuların meydana getirdiği birikim şekilleri arasında yer alır?

A) Vadi

B) Moren

C) Mağara

D) Barkan

E) Birikinti konisi

CEVAP E

9. Menderesler oluşturan bir akarsu için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Uzunluğu artmıştır.

B) Hızı azalmıştır.

C) Taşıma gücü artmıştır.

D) Aşındırma gücü azalmıştır.

E) Denge profiline yaklaşmıştır.

CEVAP C

10. Aşağıdaki kıyı tiplerinden hangisinin oluşumunda dağların denize göre uzanış yönü doğrudan etkilidir?

A) Skyer

B) Ria

C) Dalmaçya

D) Fiyort

E) Limanlı

CEVAP C

11. Denge profiline yaklaşan bir akarsu için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)Akış hızı azdır.

B) Derine doğru aşındırma azalmıştır.

C) Eğimi azalmıştır.

D) Aşındırma gücü fazladır.

E) Birikim şekilleri oluşturur.

CEVAP D

12. Aşağıdakilerden hangisi dış kuvvetler arasında yer almaz?

A) Dalgalar

B) Akarsular

C) Orojenez

D) Rüzgarlar

E) Yer altı suları

CEVAP C

13.Aşağıdakilerden hangisi kurak bölgelerde görülen yer şekillerinden değildir?

A) Tafoni

B) Barkan

C) Mantar kaya 

D) Hörgüç kaya

E) Kumullar

CEVAP D

14. Birikinti koni ve yelpazeleri  gibi yer şekillerinin bulunduğu bir bölge için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Eğimi azdır.

B) Akarsular biriktirme yapar

C) Akarsu aşındırması yavaşlamıştır.

D) Akarsu sadece geriye doğru aşındırma yapar

E) Dev kazanı ve şelale oluşumu görülmez

CEVAP D

15. Aşağıdaki kıyı tiplerinden hangisinin oluşumunda buzullar etkilidir?

A) Enine kıyılar

B) Boyuna kıyılar

C) Fiyort tipi kıyılar

D) Limanlı kıyılar

E) Ria tipi kıyılar

CEVAP C

16. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde dış kuvvetlerin etkisi ile oluşmuş aşınım şekilleri bir arada verilmiştir?

A) Mantar Kaya- Delta Ovası

B) Sarkıt- Çentik Vadi

C) Sander Düzlüğü - Barkan

D) Falez - Yardang

E) Peribacası- Birikinti Konisi

CEVAP D

17.“Yer şekillerinin biçimi iç ve dış kuvvetlerin etkisiyle sürekli olarak değişir.”
Aşağıdakilerin hangisinde iç kuvvetlerin payı en büyüktür?
 
A) Mağara oluşumunda
B) Kıyı şekillenmesinde
C) Dağ oluşumunda
D) Kayaların ufalanmasında
E) Vadilerin oluşumunda

ÖSS-1981 CEVAP C

18.Kömür, çok miktarda bitkisel maddenin, havasız bir ortamda ve basınç altında değişmesi sonucunda oluşan bir kayaçtır.
Buna göre, kömür aşağıdaki kayaç türlerinden hangisine bir örnektir?
 
A) İç püskürük                               

B) Dış püskürük

C) Kimyasal tortul                       

D) Organik tortul

E) Kırıntı (mekanik) tortul

 ÖSS-1991 CEVAP D

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !